Lelystad

In Lelystad zijn fietspaden en wegen voor gemotoriseerde voertuigen gescheiden. Niet iedereen is daar blij mee, zo heeft Ton ten Brinke uit Lelystad de landelijke pers gehaald met zijn verzoeken om een uitzondering op deze regel. Hieronder volgt zijn toelichting op deze zaak:

Beste mensen.

Hierbij een uittreksel van de uitspraak van de Raad van State (RvSt) te Den Haag, d.d. 11 december 2002, op het hoger beroep van ondergetekende tegen de uitspraak van de bestuursrechter te Zwolle d.d. 26 april 2002 en mijn reactie daarop:

RvSt:
Dat een Velomobiel onder de bijzondere bepaling van artikel 5 lid 4 RVV1990 valt, daarom niet het verplichte (of onverplichte) fietspad hoeft te volgen maar de rijbaan mag gebruiken, wordt niet betwist.

[Helaas zijn er voor deze categorie geen afzonderlijk verkeersborden (symbolen) bedacht, vergeten?. Voor 1990 bestond voor deze categorie namelijk het symbool: 'onbespannen wagen' en mochten men wel op de dreven rijden. Nu nog valt deze categorie formeel onder de categorie 'fiets'. Mogelijk dat we via een ander traject in Den Haag daar iets aan kunnen laten veranderen.]

Gescheiden verkeerssysteem
De gemeente had aangehaald dat het gescheiden verkeerssysteem van Lelystad is opgezet om reden van veiligheid en bescherming van fietsverkeer. Dit beleid acht de RvSt niet onjuist of onredelijk. Omdat ik vond dat het Lelystadse gescheiden verkeerssysteem zeer betrekkelijk* is, juist niet veilig** is en het fietsverkeer niet beschermd, vanwege de bijzonder grote hoeveelheden crisispunten, had ik om een onderzoek daarnaar gevraagd.
De rechtbank en de RvSt vinden niet dat hierover een nader onderzoek had moeten worden ingesteld.

Bromfietsen, snorfietsen en gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen wel
Niet ontkent wordt dat daarentegen bromfietsen de dreven moeten gebruiken, om dezelfde reden waarom artikel 5 lid 4 RVV1990, in het leven werd geroepen, namelijk omdat 'de onderscheiden gebruikers (dus bromfietsers e.d. enerzijds en fietsers en voetgangers, anderzijds) op de fietspaden hinder van elkaar ondervinden'. Ook niet wordt ontkent dat snorfietsen en gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen de dreven mogen gebruiken****.

Lelystadse infrastructuur verkeersonveilig
Mijn motivatie, dat de Lelystadse infrastructuur verkeersonveilige, sociaal onveilige*** en hinderlijk crisispunten bevat, vonden, zo min de bestuursrechter als de RvSt, bijzondere omstandigheden om van het beleid af te wijken.

Bovendien vond men dat B&W 'niet ten onrechte van belang had geacht' dat de ligfiets (velomobiel) op de dreven slecht zichtbaar is, dat het meerendeel van het gemotoriseerde verkeer meer dan 2 X maal zo snel mag rijden, dat B&W in aanmerking hadden mogen nemen dat het verlenen van een ontheffing, mede op grond van de snelheid, tot precedentwerking voor o.a. racefietsers kan leiden en dat een ligfiets (Velomobiel) niet vergelijkbaar is met een bromfiets omdat een bromfiets een gemotoriseerd voertuig is.
Ondanks het door mij, in mijn bezwaarschriften, aangetoonde tegendeel, verklaarde de RvSt het hoger beroep ongegrond....................

Het positieve van het hele proces is dat we een goed beeld hebben gekregen van ons rechtssysteem, van de verkeers-juridische status van de Lelystadse infrastructuur, de leemtes, de onwettige handelingen van de gemeente en samen met de Fietsbalans en de rapportages van de afdeling mobiliteit, de staat van beheer en de achterstand in Duurzaam veilig verkeer.

Met vriendelijke groeten.

Ton ten Brinke (Velomobilist).

*slechts ongeveer 15 % van het totaal aan wegen en paden is strikt gescheiden.
**De verhouding van het aantal crisispunten op de dreven tot het aantal crisispunten op de hoofdfietsroutes is 27 op 73.
***De hoofdfietsroutes zijn voor ongeveer de helft sociaal onveilig.
****snorfietsen zijn, door het veranderen van de borden 'onverplicht fietspad' in 'verplicht fietspad' (verkeersbesluit?) op de fietspaden toegestaan. Hiermee is verder afstand genomen van de scheiding van gemotoriseerd en niet gemotoriseerd verkeer.